Thông tin học phí
Jun 22,2018 00:00 by Admin

Học phí lớp Delf A1/A2: 2.500.000 vnđ/ 1 kỳ = 24 buổi/1h30

Học phí lớp Delf B1: 2.800.000 vnđ/ 1 kỳ = 24 buổi/1h30

Học phí lớp Delf B2: 3.000.000 nvđ/ 1 kỳ = 24 buổi/ 1h30

Học phí lớp cấp tốc : 4.000.000 vnđ/ 1 kỳ = 24 buổi/ 1h30. Học 1 tuần 5 buổi

Học phí lớp siêu cấp tốc: 7.500.000 vnđ/ 1 kỳ = 24 buổi/3h. Học 1 tuần 5 buổi, mỗi buổi học 3h.