Trang chủ » Du học » Tôn giáo Pháp

Tôn giáo Pháp

Thực hành tôn giáo ở Pháp

Pháp là một nước phi tôn giáo nhưng có nền văn hóa thiên chúa giáo La Mã : bằng chứng là nhiều nhà thờ lớn La Mã hoặc Gô Tích, nhà thờ nhỏ, nhà thờ riêng có mặt cả ở những nơi hẻo lánh nhất.

Mọi người được tự do thực hành tôn giáo và mọi hình thức phân biệt đối xử dựa trên tín ngưỡng hay việc thực hành tôn giáo đều bị cấm.

Những tín ngưỡng chủ yếu có mặt ở Pháp là Cơ đốc giáo (Thiên chúa và Tin lành), Hồi giáo và Do thái giáo. Nhà thờ, đền thờ, đền thờ Hồi giáo, nhà thờ Do thái cùng tồn tại trong hòa bình, trên tinh thần hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau.